ถาดเครื่องมือเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผลการสร้าง ถาดเครื่องมือเคลื่อนที่ เป็นถาดเครื่องมี่ที่ใช้การควมคุมด้วยรีโมท ระยะทางประมาณ 20 เมตร สามารถบันทุกได้ 2 กิโลกรัม สามารถบังคับให้เคลื่อนที่ เดินหน้า เลี้ยวซ้าย และเล้ยวขวาได้ ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายไฟ ควบคุมโดยรีโมทรถยนต์ ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได่ง่าย ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คู่มือการใช้งานเข้าใจง่าย ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยควบคุมการทำงานของถาดเคื่องมือให้เคลื่อนที่ได้ ถาดเครื่องมือเคลื่อนที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ช่วยให้สะดวกในการค้นหาเครื่องมือที่อยู่ห่างออกไป
1 ช่วยลดระยะในการหาเครื่องมือ
2 เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชัย ศรีจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย จตุรงค์ แดงตั๋นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภีรวัฒน์ อุ่นเรือนปวช.
2นาย นทีกานต์ จันต๊ะตึงปวช.