เครื่องตรวจจับขโมยแจ้งเตือนผ่าน line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิยม ฉินตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว กัญญา ทาระนัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย อนุชาติ รังสิยานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ศราวุฒิ อินตะไชยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทินกร เดชวิลัยปวส.
2นางสาว อัญชลี คุ้มประดิษฐปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การทำวิจัยเครื่องตรวจจับขโมยแจ้งเตือนผ่าน Line จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัย ภายในบ้านระหว่างที่ไม่มีใครอยู่บ้าน และลดปัญหาทรัพย์สินสูญหายภายในบ้าน โดยมีขอบเขตกลุ่มประชากรหมู่บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ได้แก่ เพศชายจำนวน 7 คนและเพศหญิงจำนวน 13 คน ใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตรวจจับขโมยแจ้งเตือนผ่าน Line

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว เเล้วส่งการเเจ้งเตือนผ่าน line และมีประสิทธิภาพ
1.ได้ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องตรวจจับขโมยส่งผ่าน Line
2 ได้เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
3 ความปลอดภัยภายในบ้านเพิ่มขึ้น