น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม 5 สหาย

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากกลุ่มได้รู้จักกับสมุนไพร 5 ชนิด มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะตัว ส่วนมากจะนิยมนำมาประกอบอาหาร ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักตามท้องตลาดและค่อนข้างจะมีราคาถูก จึงได้มีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดมา แปรรูปเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม แต่จะมีรสชาติที่หวานมาจากหญ้าหวาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด และได้แลเห็นว่าทั้ง 5 ชนิด มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ จึงมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มาเพิ่มมูลค่าและรักษาคุณค่าทางอาหาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายคือ น้ำสมุนไพร 5 สหายพร้อมดื่ม โดยใช้สมุนไพร 5 ชนิดที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ส่วนผสมอื่นๆ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ผ่านการ ล้างสะอาด ปั่น กรอง และฆ่าเชื้อทำให้น้ำสมุนไพรมีรสชาติอร่อย หอม โดยได้แนวคิดจากการคำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคในปัจจุบันที่รักสุขภาพและต้องการเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ไม่มีน้ำตาล และยังเป็นเจ้าแรกในจังหวัดพะเยาที่คิดนำสมุนไพร 5 ชนิด มีทำเป็นน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ที่มีความสะดวกสบายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลา และสะดวกและรวดเร็ว
๑. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับค่าแรงและผลตอบแทนจากการลงทุน
๒. เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้
๓. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ มหาวรรณศรีคหกรรม
2นางสาว อรสาพัชร์ ธงไชยคหกรรม
3นางสาว นภาพร เจริญรัตน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัทธพล ดอนแก้วปวช.
2นางสาว ทัศนาภรณ์ สมปานปวส.
3นางสาว จารุวรรณ จันทร์มูลปวส.
4นางสาว ปรียานุช จันทร์ถาปวส.
5นาย จิรายุ วงค์แพทย์ปวส.
6นาย สุตนันท์ ลำดับปวส.