อุปกรณ์ล้างแอร์ไฟฟ้ากระแสตรง V2

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการอุปกรณ์ล้างแอร์ไฟฟ้ากระแสตรง V.2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ล้างแอร์ไฟฟ้ากระแสตรง V.2 และเพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติงานได้จริงคณะผู้จัดทำจึงพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ล้างแอร์ไฟฟ้ากระแสตรง V.2 และให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จำนวน 10 คนประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามประเมินผลอุปกรณ์ล้างแอร์ไฟฟ้ากระแสตรง V.2 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย มีประสิทธิภาพในด้านการออกแบบโครงสร้างและการใช้งาน อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านความประณีตในการสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างแอร์ไฟฟ้ากระแสตรง V.2 ให้มีขนาดเล็กสามารถใช้งานได้สะดวกในกรณีที่มีการล้างแอร์บนที่สูง สามารถล้างแอร์ได้เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และมีหน้าจอแสดงประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่
สะดวก ปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิรักษ์ อนาไชยอุตสาหกรรม
2นาย อนุศักดิ์ เสาวรสอุตสาหกรรม
3นาย สุริยา นามลักษณ์อุตสาหกรรม
4นางสาว ทัดทรวง พรหมบุญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริญญา แนมชัยภูมิปวช.
2นาย ภูนิทรรศน์ นางวงษ์ปวช.
3นาย โชคทวี หาดีปวช.
4นางสาว อัญชลี เฮ้าปานปวช.