JIG จับฉากชิ้นงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการปฏิบัติงานเชื่อมประกอบงานโลหะ มักเกิดปัญหาของความเที่ยงตรงในการจับฉากชิ้นงาน ซึ้งปัญหานั้นอาจเกิดจากความไม่ชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นจิ๊กสำหรับจับฉากชิ้นงาน เพื่อใช้งานในการเชื่อมประกอบชิ้นงานฉากได้ง่ายสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน เกิดความแม่นยำในการเชื่อมประกอบชิ้นงานลักษณะการต่อฉาก และมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จิ๊กจับฉากมีโครงสร้างเป็นโลหะมีความแข็งแรง มีลักษณะเด่น ขนาดกระทัดรัด สามารถขนย้ายได้ง่าย
1.ได้จิ๊กสำหรับจับฉากเพื่อเชื่อมประกอบชิ้นงาน 1 ชิ้น
2.มีความแม่นยำในการเชื่อมประกอบชิ้นงานในลักษณธต่อฉาก
3.เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานเชื่อมประกอบชิ้นงานในลักษณธต่อฉาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชรพงศ์ ฝั้นพยอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญณรงค์ เมืองอินทร์ปวช.
2นาย ศิริชาติ สอนเจริญทรัพย์ปวช.
3นาย พัลลภ ยิ้มสะอาดปวช.