ไอศกรีมเซียนท้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชมภูนุช ทรายคำสามัญ
2นางสาว กัณฐิกา ท่าข้ามสามัญ
3นางสาว อัจฉรา ทองปันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐดาภรณ์ ตุธรรมมาปวช.
2นาย ก๋อนทอง นันตาปวช.
3นางสาว แน่ น้องสู้ปวช.
4นางสาว สิรินันท์ ขันทองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ไอศกรีมเซียนท้อ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและทดสอบสูตรการทำไอศกรีมเซียนท้อ เพื่อทดสอบความหวานในไอศกรีมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผู้ทดลองชิมไอศกรีม เมื่อเปรียบเทียบความหวานในไอศกรีมเซียนท้อ พบว่าไอศกรีมเซียนท้อสามารถให้ความหวานในไอศกรีมได้ โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ชอบมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลเซียนท้อมีมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และสีที่น่ารับประทาน พร้อมทั้งยังมีสรรพคุณที่มีประโยชน์อีกมากมาย ทั้งนี้ยังเป็นการนำผลไม้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตผลในท้องถิ่นได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไอศกรีมเซียนท้อ ผลิตโดยใช้ผลเซียนท้อแทนน้ำตาลซึ่งมีความหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติผ่านการตรวจสอบสารอันตรายห้องปฎิบัติการกลาง (เชียงใหม่)
1. ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไอศกรีมเซียนท้อ
2. ได้ค่าความหวานในไอศกรีมเซียนท้อ
3. ทราบความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผู้ทดลองชิมไอศกรีม