กระถางต้นไม้บำบัดโรคสมาธิสั้น

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

กระถางต้นไม้บำบัดโรคสมาธิสั้น มีขนาด กว้าง 14 cm x ยาว 14 cm x สูง 17 cm ภายในบรรจุกระถางต้นไม้กว้างไม่เกิน 14 x 14 cm จำนวน 1 กระถาง สามารถเปล่งเสียงและแสดงอารมณ์ผ่าน LED Matrix เมื่อต้องการน้ำหรือแสง (ยิ้ม, เศร้า) จำนวน 4 หน้า คือ ดินแห้งเกินไป, ดินชื้นเกินไป, ดินชื้นกำลังดี และดินเริ่มแห้ง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานกระถางต้นไม้บำบัดโรคสมาธิสั้น มีความพึงพอใจต่อวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) และในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจมาก ค่าความเชื่อมั่น 0.43

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปล่งเสียงและแสดงอารมณ์ผ่าน LED Matrix และ DFPlayer MP3-FT-16P เมื่อต้องการน้ำหรือแสง โดยสี LED Matrix เปลี่ยนตามอารมณ์ แสดงหน้า ยิ้ม = สีเขียว เมื่อได้รับน้ำหรือดินชื้นกำลังดี เมื่อได้รับน้ำเพียงพอจะส่งเสียงขอบคุณ และแสดงหน้า เศร้า = สีแดง เมื่อขาดน้ำหรือดินแห้ง
สามารถใช้ภาษาซี ในการควบคุมคอนโทรลเลอร์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ สร้างแลออกแบบชิ้นงานได้ตามวัตถุประสงค์ นำอุปกรณ์ที่ได้ศึกษามาใช้งานตามที่ออกแบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณกร วิกรรัตน์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการอุตสาหกรรม
3นางสาว วราภรณ์ แผ่นฟ้าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูพาน จันต๊ะนาเขตปวส.
2นาย ปิยพงศ์ สุขทองงามปวส.