อุปกรณ์เซนเซอร์ช่วยจับระดับสำหรับสว่านไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรียา ชวฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่อุตสาหกรรม
3นาย นรินทร์ เจียตระกูลอุตสาหกรรม
4นาย รัตพล ศรีใจอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพงษ์ จินาแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภมรินทร์ สุริโยปวช.
2นางสาว กนกอร คมคายปวช.
3นาย หัสกรณ์ แก้วดีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การใช้สว่านไฟฟ้าที่ต้องการเจาะชิ้นงานที่ต้องความละเอียดและเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย ลดการแก้ไขชิ้นงานเพื่อลดระยะเวลาในการสร้างชิ้นงาน และเป็นอุปกรณ์เสริมในการฝึกหัดการใช้เครื่องมือของนักเรียน ผลของความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 ดังนั้น การพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเพิ่มประสิทธิผลของชิ้นงาน ตลอดทั้งยังสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่างก่อสร้างนำไปใช้ในการเจาะชิ้นงานหรือประกอบชิ้นงาน ที่ต้องการความละเอียดหรือเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการสร้างชิ้นงานน้อยลง และยังช่วยลดระยะเวลาการทำงาน โดยหากเกิดความผิดพลาดน้อย ทำให้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขชิ้นงาน
2. ผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย
3. การบูรณาการด้านความรู้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง นำมาสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนได้จริง โดยนำมาเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยฝึกการใช้งานของเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความชำนาญ