ระบบบริหารจัดการโครงการ และประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายในสถานศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งทิวา แก้ววรรณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สุเมธา กัลยาโนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว สุชาดา ถึกสถิตย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ภัทราวุธ พิชาชาญชัยอุตสาหกรรม
5นาย ปวันรัตน์ ไชยคำวังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กานต์ชลิต บางขะกุลปวช.
2นางสาว ทิพย์ธัญญา ทิพย์สมปวส.
3นาย ดุษฎี ขวัญพรายปวส.
4นาย พงศกร แซ่ฟุ้งปวส.
5นาย สิทธิพล พงศ์ทวีรัฐปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. แต่เมื่อตระหนักถึงปัญหาแล้ว พบว่าขั้นตอนการอนุมัติ การส่งสรุปโครงการ มีความล่าช้า รูปเล่มการสรุปโครงการเกิดการสูญหาย และการค้นหาข้อมูลที่ยาก ทางผู้พัฒนาจึงได้จัดทำระบบบริหารจัดการนี้ขึ้นมา ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผู้ใช้สามารถนำเสนอ หรือ สรุปผลการดำเนินโครงการ แบบออนไลน์
2. ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถอนุมัติการเสนอ หรือการสรุปผลการดำเนินโครงการได้
3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถติดตามการส่งสรุปผลการดำเนินโครงการผ่านอีเมล์ และทางไลน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
4. ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถประเมินผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จได้
5. ผู้ใช้สามารถออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายชื่อโครงการแบบรายเดือน รายปี และงบประมาณที่ใช้
6.ผู้ใช้สามารถทราบผลในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนผ่านทางไลน์ได้
ทำให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น