ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เป็นการหาสูตรของลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปเสริมไฟเบอร์จากบุกและโปรตีนจากสาหร่ายสไปรููลีน่า อุณหภูมิในการทำแห้ง และการยอมรับของผู้บริโภค ใช่สีธรรมชาติจากพืชผักในท้องถิ่น ผลการทดลองสูตรที่ 3 เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป มีอายุการเก็บได้นาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเส้นลอดช่องทั่วไป ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์เส้นลอดช่องอบแห้งพร้อมเครื่องปรุงรส กะทิ และ น้ำตาล
1. เพื่อใช้รับประทานเป็นขนมหวาน หรือทำเป็นของฝาก
2. เพิ่มมูลค่าให้แก่ขนมไทย และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
3.สามารถนำไปต่อยอดทางด้านธุรกิจได้ในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรทิพย์ สุวรรณเลิศคหกรรม
2นางสาว อัมพิกา สุมาคหกรรม
3นางสาว อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์คหกรรม
4นางสาว นัฐรนันท์ ศรีภิรมย์คหกรรม
5นาง นาธญา สดชื่นคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัชฎาพร ปินตาปวช.
2นาย เฉลิมชัย เปี่ยนแก้วปวส.
3นาย ทศพล วงศ์ไชยปวส.
4นาย กิติศักดิ์ ทิบุตร์ปวส.
5นาย ทิชากร ไตรมหาสุวรรณ์ปวส.
6นาย อิทธิภัทร์ สุทธศรีปวส.
7นางสาว มาลินี แก้วแก่นสารปวส.
8นาย ปริญญา แก้วโกต๊ะปวส.
9นางสาว พิมพิไล ใจมาปวส.