เครื่องแจ้งเตือนวาตภัย และอุทกภัย ในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันต์ ทาระคำอุตสาหกรรม
2นาย เอกชัย แสวงงามอุตสาหกรรม
3นาย ศุภเกียรติ สุภสินธุ์อุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย คำก้อนอุตสาหกรรม
5นาย คมสัน อิ่นปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลักษณาพร ตันศรีวงษ์ปวช.
2นางสาว ภัทราภรณ์ แดงมณีปวช.
3นาย จิระเชฎฐ์ คริสโตเฟอร์ เฮสเลย์ปวช.
4นาย จักราวุธ แสนย์ท้าวชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เครื่องแจ้งเตือนวาตภัย และอุทกภัย ในชุมชน เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระวังเหตุที่จะเกิดขึ้น และลดความเสียหายได้ในพื้นที่ และแสดงผลRealtime สามารถดูผ่านมือถือ และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ สามารถนำเครื่องระบบแจ้งเตือนไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องแจ้งเตือนวาตภัย และอุทกภัยในชุมชนโดย เพื่อแจ้งเตือนระวังเหตุที่จะเกิดขึ้น และลดความเสียหายได้ในพื้นที่2.เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีการเตรียมการเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที3.สามารถแจ้งเตือนได้เอง และทำงานโดยไม่ต้องมีคนควบคุมการทำงาน และแสดงผล Realtime สามารถดูผ่านมือถือ และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องแจ้งเตือนวาตภัย และอุทกภัยในชุมชน เพื่อแจ้งเตือนระวังเหตุที่จะเกิดขึ้น และลดความเสียหายได้ในพื้นที่
2.เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีการเตรียมการเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที
3.สามารถแจ้งเตือนได้เอง และทำงานโดยไม่ต้องมีคนควบคุมการทำงาน และแสดงผล Realtime สามารถดูผ่านมือถือ และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้
เครื่องแจ้งเตือนวาตภัย และอุทกภัยในชุมชน เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระวังเหตุที่จะเกิดขึ้น และลดความเสียหายได้ในพื้นที่ สามารถนำเครื่องระบบแจ้งเตือนไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย สามารถนำเครื่องระบบแจ้งเตือนไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย