การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกชัย วอสูงเนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพดล มาจากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ประมวล กาจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นัฏฐกาญจน์ เวฬุวนารักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ พิมพาพันธ์ปวช.
2นางสาว สุกัญญา ไทยเกษมปวช.
3นางสาว นินวรี ศรีอนันท์ปวช.
4นาย อภิชัย สายบัวใยปวช.
5นาย กฤษณะ แสงเงินปวส.
6นางสาว โสรยา วงค์แก้วปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์ จัดทำการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนในการเข้าถึงการให้บริการระบบบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ในการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ด้วยการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0
นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนไปใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์