อุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์เฉพาะจุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธันฐกรณ์ เตชะตนสามัญ
2นาย อรรถพันธ์ ทะปัญญาอุตสาหกรรม
3นาย บุญมี อรุณชัยอุตสาหกรรม
4นาย สุทธิเกียรติ ยศพรมอุตสาหกรรม
5นาย ชูชล สุธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศพล คันธแสนยศปวส.
2นาย พงศ์ภัค เมืองมูลปวส.
3นาย ธนะเชษฐ์ คำมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการซ่อมตัวถังรถยนต์มีหลักการซ่อมหลากหลายวิธีเช่น การเคาะขึ้นรูปด้วยค้อนและค้อนตู้ การดึงตัวถังด้วยเครื่องเชื่อมแบบดึงตัวถังชึ่งหลักการทางานคือ การเชื่อมระหว่างแหวนกับชิ้นงานให้ติดกันชึ่งเกิดปัญหากับชิ้นงานเกิดความร้อนที่มากเกินไปทาให้ชิ้นงานเกิดสนิมได้ง่ายและในการซ่อมดึงตัวถังบางจุดเช่นในพื้นที่แคบไม่สามารถสอดค้อนตู้เข้าไปรองชิ้นงานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แสดงผลการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์เฉพาะจุด ทั้ง 5ด้าน สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ อุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์เฉพาะจุดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการ ออกแบบ ด้านประสิทธิภาพใน การประลอง และด้านเอกสารประกอบการประลอง มีค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 3.5 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น อุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์เฉพาะจุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมีคุณภาพสามารถ นาไปใช้งานจริงได้
สามารถลดเวลาให้ช่างดึงตัวถังได้
สามารถให้ผู้ที่ศึกษานาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ลดขั้นตอนการทางานของผู้ปฏิบัติงานได้
ทำให้ผลกระทบที่เกิดกับชิ้นงานลดน้อยลง