เข็มขัดป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้พิการตาบอด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุติพงค์ สิทธิประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุรีรัตน์ ทัีกษะวสุพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กรุงศรี สุพรศิลป์อุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพงศ์ ตูมมะราชสามัญ
5นาง ชนูศรี พุดเหียงศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวินัย จำปีหอมปวส.
2นาย กฤษฎา กิจโชติกุลปวส.
3นาย สิทธา อะมูลปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ สำนักวิจัยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ครูสุรีรัตน์ ทักษะวสุ ครูอุดมชัย พรหมมา ครูกรุงศรี สุพรศิลป์ ครูณัฐพงศ์ ตูมมะราช ครูชนูศรี พุดเหียง ครูที่ปรึกษาทีให้คำแนะนำ กลุ่มนักศึกษาและอาสาสมัครที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบเครื่องมือ เข็มขัดป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อผู้พิการทางสายนำไปใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธรณภัย ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น หรือช่วยป้องกันบรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ที่ส่งผลต่อบุคคล สาธารณชน หรือสภาพแวดล้อม
• เพื่อแนะนำผู้พิการ ผู้อายุ คนเจ็บป่วย ถึงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
• มีความรู้ความเข้าใจ พรบ.คุ้มครองสิทธิคนพิการ