ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไหลเวียนอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธนา อ่อนช่อนอุตสาหกรรม
2นาย คฑาวุธ ดวงชาคำอุตสาหกรรม
3นาย อธิวัฒน์ หลวงเป็งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัชนู เว้นบาปปวช.
2นางสาว เอื้องดอย โกวิทย์ปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ บังคมเดชปวช.
4นาย หนุ่ม ศรีจอมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาและออกแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ที่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ความสะอาด และการรบกวนของแมลง โดยพบว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปนั้นไม่สะดวกสำหรับการตากผลผลิตเป็นแบบชั้น ๆ อันเนื่องจากปัญหาการบังทิศทางของแสง ผู้วิจัยจึงใช้ระบบการพาความร้อน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้วงจรควบคุม ใช้พัดลมในการถ่ายเทความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ให้ไหลเวียนอยู่ภายในตู้อบ ป้องกันผลผลิตเสียหายจากเชื้อรา เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและให้เห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบนพื้นฐานแนวคิดปรัญญาแบบพอเพียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปัจจุบันการแปรรูปอาหารด้วยการอบแห้งนั้นถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงจะทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทางเลือกที่ดี สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน โดยการพึ่งพาธรรมชาติ พลังงานสะอาด บนพื้นฐานปรัญญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
1.เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและปรัญญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2.เพื่อถนอมอาหารและเก็บรักษาผลผลิตไว้ให้ได้นาน
3.เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการประหยัดพลังงาน