บล็อคเคอรี่สติ๊กเบรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิภาพร นันตาสามัญ
2นาย ตะวัน ชัยรัตสามัญ
3นางสาว ดวงพร สุนทรสรณ์สามัญ
4นางสาว แพรวสุดา ไชยต๊ะคหกรรม
5นาย เกียรติศักดิ์ บุญยืนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วาสิตา กิฤติคุณไพศาลปวช.
2นางสาว ดาสุ เลิศบูรณาภพปวช.
3นางสาว สุกัญญา โหล่โลปวช.
4นางสาว พิมพ์ผกา เกศทิพย์สุคนธ์ปวช.
5นางสาว สุชาดา ลำเพาคีรีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บล็อคเคอรี่สติ๊กเบรด และศึกษาประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการของบล็อคเคอรี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์บล็อคเคอรี่สติ๊กเบรด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 2) ประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์บล็อคเคอรี่สติ๊กเบรด มีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงสายตา ลดการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ปกป้องผิวจากมะเร็งผิวหนัง และป้องกันการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์บล็อคเคอรี่สติ๊กเบรด มีรูปทรงเป็นแท่ง เคลือบด้วยไวท์ช็อคโกแลต และส่วนผสมของบล็อคเคอรี่ ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง พกพาสะดวก
ผลิตภัณฑ์บล็อกเคอรี่สติ๊กเบรด เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงสายตา ลดการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ปกป้องผิวจากมะเร็งผิวหนัง และป้องกันการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม