จ้อง..หัตถศิลป์ถิ่นล้านนาจากภูษาและชนเผ่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัยสามัญ
2นางสาว จิตติมา จองเมทาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศุภกิจ นรกิจศิลปกรรม
4นาย นรเทพ โปธิเป็งคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จามจุรี เลเฉอปวช.
2นาย กิตติพล ทะวีชัยปวส.
3นางสาว วรรณี ซื่อสันติกุลปวส.
4นางสาว วลัยรักษ์ เทิดไพรพราวัลย์ปวส.
5นางสาว ณภษร ไทยสมัครปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามเฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่บรรจงปักลงบนผืนผ้าด้วยศิลปะของชนเผ่ากับร่มผ้าหัตถศิลป์ล้านนา ผู้วิจัยจึงนำเอกลักษณ์การปักผ้าด้วยมือของกลุ่มชาติพันธุ์มาปักลงบนผ้าตามลวดลายของชนเผ่าจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการนาโนเทคโนโลยีให้เกิดการสะท้อนน้ำ กันเชื้อรา และเพิ่มความหอม ทำเป็นร่มบ่อสร้างซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาวิธีการปักลวดลายผ้าชนเผ่า ศึกษาการย้อมโดยใช้เทคโนโลยีนาโน เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่มนาโนจากผ้าปักลายชนเผ่า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในทั้งในด้านความสวยงาม โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จ้อง...หัตถศิลป์ถิ่นล้านนาจากภูษาและชนเผ่าเป็นการประยุกต์ร่มบ่อสร้าง จากอำเภอสันกำแพงซึ่งเป็นหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้มือทำโดยการขึ้นโครงจากไม้ไผ่ผ่าซึกและใช้ด้ายในการยึดไม่ไผ่จากนั้นนำฝ้ายปักด้วยมือมีลวดลายเฉพาะของชนเผ่า ได้แก่ ม้ง อาข่า อย่างสวยงามถูกนำไปย้อมด้วยเทคโนโลยีนาโนเพื่อป้องกันเชื้อราและเกิดการสะท้อนน้ำขึ้นในผ้ากันแดด กันฝน กันน้ำค้างและกันเชื้อรา
สามารถนำมาใช้ได้จริงทั้งกันแดด กันฝน กันน้ำค้างและกันเชื้อรา อีกทั้งยังสามารถใช้ประดับ ตกแต่ง บ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อเพิ่มความสวยงามและงานแต่ละชิ้นถือได้ว่าเป็นงานหัตถศิลป์ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือ