สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากไม้ไผ่ขด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนางานสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากไม้ไผ่ขด และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ผลการวิจัยและประดิษฐ์งานประดิษฐ์ของใช้ จากไม้ไผ่ขด พบว่า เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ได้ระดับดีมาก เป็นการคิดค้นดัดแปลงวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากไม้ไผ่ขด โดยการนำไม้ไผ่มาจัดตอกเป็นเส้น แล้วนำมาขดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ในรูปแบบของตุ๊กตาเอนกประสงค์จากไม้ไผ่ขด ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ประกอบกับการออกแบบให้ทันสมัย สวยงาม เก็บรักษาไว้ใช้งานได้นาน นำไปสู่ภูมิปัญญาในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของไทย และเกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์จากการขดตอกไม้ไผ่เป็นกล่องเอนกประสงค์ มีความคงทนในการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถตั้งโชว์เพื่อเป็นของตกแต่งสวยงาม
1. เป็นผลิตภัณฑ์กล่องเอนกประสงค์ที่มีเอกลักษณ์ล้านนาอย่างแท้จริง
2. เหมาะสำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก และของตกแต่งที่ใช้ประโยชน์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรีริน เอี่ยมศิริคหกรรม
2นางสาว เกศินี สลีคหกรรม
3นาย กิตติ์ธเนศ อัศจรรย์คหกรรม
4นางสาว ณัฐนรี วงศ์ธิมาศิลปกรรม
5นาย ณัฐนันท์ คำเขียวคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อ้อม หมอกคำปวส.
2นางสาว พรรณราย จันทร์ผลช่วงปวส.
3นาย ศรายุทธ จันทร์ตาปวส.
4นาย เกียรติศักดิ์ เจริญสุขปวส.
5นาย จีระ สาริวงศ์ปวส.
6นาย ทัตพงศ์ สารมหาชัยปวส.
7นาย ณัชพล ไข่ทองปวส.
8นาย สิทธินนท์ ปานเกิดปวส.