Magic Switch

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง Magic Switch คือสร้างสวิตซ์ที่ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด สวิตซ์ที่สร้างขึ้นคือ Magic Switch โดยใช้หลักการผลักและดูดของอำนาจแม่เหล็กถาวรซึ่งไปควบคุมสวิตซ์ ให้ ON–OFF ซึ่งหน้าสัมผัสของสวิตซ์ และจุดต่อสายจะถูกป้องกันด้วยกาวสามารถกันน้ำได้ เมื่อศึกษาหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของ Magic Switch ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของ Magic Switch อยู่ในระดับดีมาก 2) ความพึงพอใจในการใช้งานของ อุปกรณ์ Magic Switch โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการใช้งานมากที่สุดคือ มีความเหมาะสมในการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.65 และมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.51 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สวิตซ์ที่ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดและศึกษาหาประสิทธิภาพ สวิตซ์ที่สร้างขึ้นคือ Magic Switch
Magic Switch ช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม
2นาย นพรัตน มโนรำอุตสาหกรรม
3นาย ภูมิชาย พุ่มวิเชียรอุตสาหกรรม
4นาย กรวิชญ์ คำมาสามัญ
5นาย เดชณรงค์ สนชาวไพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กีรติ ดวงบุปผาปวช.
2นาย นนท์พัทธ์ ผัดผวนปวช.
3นาย นพนันท์ เวียงคำปวช.
4นาย รวิสุต ใจชุ่มปวช.
5นาย กษิดิศ พูลสวัสดิ์ปวช.