Magic Switch

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม
2นาย นพรัตน มโนรำอุตสาหกรรม
3นาย ภูมิชาย พุ่มวิเชียรอุตสาหกรรม
4นาย กรวิชญ์ คำมาสามัญ
5นาย เดชณรงค์ สนชาวไพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กีรติ ดวงบุปผาปวช.
2นาย นนท์พัทธ์ ผัดผวนปวช.
3นาย นพนันท์ เวียงคำปวช.
4นาย รวิสุต ใจชุ่มปวช.
5นาย กษิดิศ พูลสวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุที่เกิดจากการเปิด-ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าและทำให้ไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต จึงสรา้ง Magic Switch ช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สวิตซ์ที่ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดและศึกษาหาประสิทธิภาพ สวิตซ์ที่สร้างขึ้นคือ Magic Switch