หัตถศิลป์เครื่องหนังไทยสู่สากล

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เครื่องหนังเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป และเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์กระเป๋าหนังแท้เย็บด้วยมือ ผสมผสานกับงานไม้ ให้มีความทันสมัย ลงตัว และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานหัตถศิลป์ เพื่อสู่ความเป็นสากล และได้ศึกษาความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง ผลงานหัตถศิลป์เครื่องหนังไทยสู่สากล ในชื่อ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือ ด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การใช้งานและการดูและรักษา ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หัตถศิลป์เครื่องหนังไทยสู่สากล ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เย็บและประกอบขึ้นด้วยมือ ผสมผสานงานไม้ อย่างลงตัว มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 3.5 x 8.5 x 8 นิ้ว ออกแบบให้ใช้งานเป็นกระเป๋าสะพาย สามารถใส่สิ่งของได้
เพื่อสร้างคุณค่างานหัตถศิลป์ ผลิตภัณฑ์เครื่องทำมือที่ผสมผสานงานไม้ที่ทรงคุณค่า และเป็นยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถให้ยกระดับงานเครื่องหนังสู่สากล ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถใช้บรรจุสิ่งของ และสะพายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริศร์กร คล่องแคล่วศิลปกรรม
2นาย วิทยา มุขมณีศิลปกรรม
3นางสาว ดวงพร สุนทรสรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สุนทร นะพรานบุญอุตสาหกรรม
5นาย อุดมชัย พรหมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทิพย์วรรณ อุดมปิยะนันทปวช.
2นางสาว ชุติมณฑน์ จันทร์พอดูปวช.
3นางสาว เขมิกา ลุงเหมยปวช.
4นาย สิรนาถ พัวพันธ์ปวช.
5นาย ชนุดม ใจมาพรหมปวช.