อุปกรณ์ตัดก้านกระเทียม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิภาพร นันตาสามัญ
2นาย สุนทร นะพรานบุญอุตสาหกรรม
3นาย กฤตภาส วงศ์มิตรอุตสาหกรรม
4นางสาว มธุรส มรรคอินทร์สามัญ
5นาย ธนุรักษ์ ชัยชิต-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิสาบุตร ปรีดาสุขถาวรปวช.
2นาย ธนโชติ ลุงโทปวช.
3นางสาว จันทร์จิรา กันทะพรมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีแนวคิดออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตัดก้านกระเทียม ที่สามารถนำมาช่วยในการตัดก้านกระเทียม และทำให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิตในการจ้างคนงานในการตัดก้านกระเทียม ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดก้านกระเทียมที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกและง่าย มีขั้นตvนไม่ยุ่งอยากซับซ้อน สามารถช่วยตัดก้านกระเทียมได้ปริมาณที่มากกว่าการใช้แรงงานคน
1. ได้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการตัดก้านกระเทียม
2. ได้อุปกรณ์เป็นเครื่องทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน
3. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ผลผลิตกระเทียมที่มีปริมาณที่มากขึ้น
4. ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเกษตรกร
5. เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อการใช้งาน