เครื่องมือตัดและกรีดใบตอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชชุกร บัวคำซาวอุตสาหกรรม
2ส.อ. พชร เทพปันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สายันต์ ถาวรวิจิตรปวช.
2นาย ฉัตรดนัย ชัยรักษ์วารีปวช.
3นาย ธีรวัฒน์ แสงเพชรไพรบูรณ์ปวช.
4นาย กิตติพิชญ์ จิรัญญาถาวโรจน์ปวช.
5นาย สุริยัน ศรีลิมปนนท์ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องมือตัดและกรีดใบตองใช้แนวคิดจากการเห็นปัญหาของผู้ค้าขายหรือผู้ที่ต้องการตัดและกรีด ใบตอง ซึ่งใช้เวลานานและยุ่งยากจึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือตัดและกรีดใบตอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้งาน อุปกรณ์เครื่องมือตัดและกรีดใบตอง ผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอุปกรณ์เครื่องมือตัดและกรีดใบตองแบบกรีดเฉลี่ย 2.34 นาที อุปกรณ์เครื่องมือตัดและกรีดใบตองแบบตัดเฉลี่ย 1.45 นาที มีดแบบทั่วไปมีระยะเวลาเฉลี่ย 7.55 นาที ความพึงพอใจ (แบบกรีด) อยู่ในระดับ มาก มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.15± 0.78 (แบบตัด) อยู่ในระดับ มาก มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.10 ± 0.73
1 พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือตัดและกรีดใบตอง
2 เครื่องมือตัดและกรีดใบตองที่มีประสิทธิภาพ