เครื่องเตือนการทำงานของแอร์เเละหลอดไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย อนุชาติ รังสิยานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ขวัญดารินทร์ จิตหาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว กัญญา ทาระนัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ศราวุฒิ อินตะไชยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์ญาณินท์ อัศวพิภพปวช.
2นาย ทนงศักดิ์ ธนะคำดีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาเกิดจากการนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ออกจากห้องเรียนโดยที่ลืมปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า (หลอดไฟ) เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกเปิดทิ้งไว้ จะทำให้เสียพลังงานโดยที่ไม่เป็นประโยชน์โดยเราใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยแจ้งเตือนเมื่อลืมปิดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟโดยจะทำให้เราไม่เสียค่าไฟฟ้าโดยไม่มีประโยชน์วิธีแก้ไข เราจะสร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิห้องโดยใช้ DHT21 ในการตรวจวัดอุณหภูมิห้อง และใช้ TSL2561 ในตรวจจับแสง แล้วนำไปใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟ จากนั้นจะมีการส่งค่าการแจ้งเตือนไปยัง application ที่ออกแบบไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนการทำงานของเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟ
เพื่อทราบสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟ
ได้รับการทำงานของอุปกรณ์ที่เป็นไปได้ด้วยดี
ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านวิชาการในด้านที่ได้ค้นคว้า