ผ้าปักลายม้งมหัศจรรย์

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากผ้าปักลายม้งโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผ้าปักลายม้งที่ใช้ในการนำทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์และส่งเสริมอาชีพคนในท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผ้าปักลายม้ง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานการตลาด แผนกวิชาพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายม้ง ที่ผสมผสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผ้าปักลายม้งที่ใช้ในการนำทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและส่งเสริม
อาชีพคนในท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายม้ง
1.เป็นของที่ระลึก
2.เป็นของประดับบ้าน
3.ใช้เป็นที่วางแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวุฒิ ธวัฒนกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุริยา แม่หล่ายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนภัทร แซ่ย่างปวช.
2นางสาว นิราภรณ์ แซ่ท้าวปวช.