เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง มีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป (220โวลต์) ไฟฟ้าแรงสูงจึงสามารถที่จะกระโดดข้ามอากาศ ซึ่งสถิติผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงนั้นมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพประมาณปีละเกือบ 100 คน ดั้งนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำของเส้นแรงแม่เหล็ก สำหรับตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงว่ามีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือไม่ เมื่อมีการดับกระแสไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง สามารถทำงานได้ตั้งแต่ระยะตั้งแต่ 10-40 เซนติเมตร จะทำงานตามปกติคือแสดงผลออกมาเป็นเสียงและแสงสว่างจาก(LED) ส่วนระยะตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป เครื่องเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงไม่ทำงานเนื่องจากระยะห่างเกินไป
1. ได้ชุดต้นแบบเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงต้นทุนต่ำ
2. สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้จริง
3. สามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จารึก ไชยวงค์อุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย นพนัยน์ หมื่นสมบัติอุตสาหกรรม
4นาย เอกชัย เทพสุริยะอุตสาหกรรม
5นาย ธนัญชัย ชุ่มกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมชาย บุญเหลือปวส.
2นาย ศุภณัฐ แปงปัญญาปวส.