กระทงสมุนไพรหอม (Pandan Herbal cup)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศศิชา ปิงใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง มณีเนตร วรรณประทีปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อภิวันท์ จักรคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รัชนี เกิดเต็มภูมิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กัลยารัตน์ สุริยะธรรมผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐพร ซองทองปวช.
2นางสาว ธาดารัตน์ ดีวงค์ปวช.
3นางสาว ณัฐติยา ยะวิจิตรปวช.
4นางสาว มลฤทัย พงษ์เขตกรณ์ปวช.
5นางสาว ดารารัตน์ ดีวงค์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ใบเตย (ต้นเตยหอม) เป็นพืชที่คนไทยทุกคนต่างก็รู้จักกันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาปรุงแต่งอาหารอย่างขนมไทยให้มีกลิ่นหอม อร่อย และยังให้สีสันน่ารับประทาน ดังนั้นคนไทยจึงนำมาใช้ประโยชน์และสามารถนำมาผสมผสานกับงานหัตถกรรมที่หลากหลายรูปแบบและทรงคุณค่าชนิดหนึ่งที่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นของที่นิยมของชาวไทยทั่วทุกภาค หรือนำมาเป็นภาชนะใส่อาหาร หรือมาประดิษฐ์เพื่อลดกลิ่นอับได้ ผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ เป็น ภาชนะใส่อาหารที่ประดิษฐ์จากต้นเตยหอมขึ้นเพื่อใส่ ประเภทอาหารและขนม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นภาชนะใส่อาหารแบบใช้แล้วทิ้งครั้งต่อครั้ง เช่น ข้าวเหนียวหรือขนมไทยต่างๆ
2. มีกลิ่นหอมสามารถใช้ลดกลิ่นอับต่างๆ ได้
1 เพื่อก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน
2 เพื่อได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์