เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้า V.1

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้โลกของเรานับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ในที่ชนบทหรือตามหัวไร่ปลายนา ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจึงจำเป็นต้องมีแหล่งจ่าไฟเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น จึงได้คิดประดิษฐ์ เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าV1 ขึ้นมา เพื่อจะได้มีพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเขตพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อความสะดวกสบายในเขตพื้นที่ที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้
1. ได้เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง
2. นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกภพ มิรัตนไพรอุตสาหกรรม
2นาย ทรงกรด มูลไชยอุตสาหกรรม
3นาย วีรยุทธ สู่เสนอุตสาหกรรม
4นาย ภาณุวัฒน์ สร้อยจักรอุตสาหกรรม
5นาย ศราวุฒิ ดีดวงพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นพรัตน์ ปะนาเสปวช.
2นาย สมยศ คุชิตาปวส.
3นาย สมปราชญ์ วิชัยศรีปวส.
4นาย เจษฎา เชื้อพันธ์ปวส.
5นาย จิรวัตร สามารถปวส.
6นาย ปกาศิต ชินภาปวส.
7นาย ศุภรัตน์ บุญแจ่มปวส.
8นาย ภาสกร แก้วซุยปวส.
9นาย จิรชัย โพธิ์เข็มปวส.
10นาย จาตุรนต์ ทาระขจัดปวส.