เครื่องกระตุ้นเชื้อเห็ดหอมด้วยแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เพื่อสร้างไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับการกระตุ้นเชื้อเห็ดหอมไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งทำการกระตุ้นการออกดอกของเห็ดหอมและเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เติบโตตามปกติ และการตบ ผลการทดลองในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 พบว่า เห็ดหอมที่ถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง 20kV เป็นเวลา 10 วินาทีนั้น พบว่ามีน้ำหนักโดยรวมเป็น 1.2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เติบโตตามปกติ และเป็น 1.8 เท่าเทียบกับกลุ่มที่กระตุ้นด้วยการตบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกระตุ้นเห็ดหอมโดยการใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถเพิ่มผลผลิตของเห็ดหอม อย่างไรก็ตามการทดลองจำเป็นต้องการทดสอบอีกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ค่าทางสถิติที่เชื่อถือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่มการเเตกตัวของเห็ดหอมในก้อนเชื้อเห็ดหอมโดยการใช้ไฟเเรงสูง ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นจากเดิม
ทราบถึงเทคนิคใหม่ในการกระตุ้นการออกดอกของเห็ดหอม
สามารถพัฒนาเป็นอุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์
สามารถนำไปเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรกรรมไทยในการเพราะเห็ด
สามารถลดระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพนัยน์ หมื่นสมบัติอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย จารึก ไชยวงค์อุตสาหกรรม
4นาย เอกชัย เทพสุริยะอุตสาหกรรม
5นาย ธนัญชัย ชุ่มกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีเดช คำน้อยปวช.
2นางสาว ณัฐกานต์ สุภาพปวช.