เครื่องยืดกล้ามเนื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณฐอร อ้วนล่ำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ระพีพรรณ อินทะรนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กนกกาญจน์ รัตนะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณัฏฐณิชา อินสุขินสามัญ
5นาย วิษณุ สิงคะราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนงค์วรรณ ชัยอินทร์ปวช.
2นางสาว จิราภา มาเยอะปวช.
3นางสาว กัญญาณัฐ โตนาโพปวช.
4นางสาว กนกวรรณ ชำนาญพลปวช.
5นางสาว พรนภา อารุญปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังขาและน่อง ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือผู้สนใจได้ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อส่วนขาและน่องเพื่อคลายกล้ามเนื้อและลดอาการตึงปวด โดยเครื่องยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังขาและน่องมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ผลการศึกษา พบว่า เครื่องยึดกล้ามเนื้อส่วนหลังขาและน่อง สามารถทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์โดยการทดลองการใช้งานจะทำการทดลอง 6 ครั้ง ซึ่งเครื่องยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังขาและน่องสามารถแจ้งเตือนได้ทั้ง 6 ครั้ง และการประเมินความพึ่งพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน จำนวน 20 คน พบว่า มีระดับความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องยืดกล้ามเนื้อวัสดุทำจากก้านมะพร้าว มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 1. โครงสร้างหลัก และ 2. ชุดควบคุมการทำงาน
1. ช่วยลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อ
2. ได้เครื่องยืดกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนวดกล้ามเนื้อด้วยมือ