เครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรณพ คำฝั้นอุตสาหกรรม
2ดร. คำนึง ทองเกตุอุตสาหกรรม
3นาย ปฏิพัทธ์ ธะนะหมอกอุตสาหกรรม
4นาย คชานนท์ พงษ์ธัญการอุตสาหกรรม
5นาย เกียรติชัย ทำของดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนชัย ศรีคำปวส.
2นาย จีรศักดิ์ ยาวิชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ และเพื่อหาคุณภาพเครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ ผลของการวิจัย เครื่องบำบัดควันไอเสียรถยนต์แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ขนาด 120 w 5.56 Ah มีขนาดความกว้าง 41 ซม. ความยาว 51 ซม. และความสูง 101 ซม. สามารถใช้งานด้วยกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 12 v จากแบตเตอรี่ที่ได้ไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์ โดยมีคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดี ระดับดี ( ค่าเฉี่ย = 4.57 )สามารถบำบัดค่า co ไอเสีย รถมอเตอร์ไซค์ที่ปล่อยออกมา 0.04 % รถยนต์ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ปล่อยออกมา 0.13 % และรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยออกมา 12.9 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับบำบัดควัดไอเสียรถยนต์ก่อนปล่อยสู่อากาศเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอาการและเป็นการประหยัดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนคือแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ
ใช้สำหรับบำบัดควัดไอเสียรถยนต์ก่อนปล่อยสู่อากาศเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอาการและเป็นการประหยัดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนคือแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ