ถ่านฟอกอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุชาติ วงษ์โพธิ์อุตสาหกรรม
2นาย กิตติพงษ์ สีหานามอุตสาหกรรม
3นาย ทักษิณ โสมณะวัตรอุตสาหกรรม
4นาย อภิรักษ์ บุญดัดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วทัญญู เนียมคำปวส.
2นาย ศรชัย จันทิมาปวส.
3นาย ศุภกิต เพียรดีปวส.
4นาย ราเชนทร์ ลภสันเทียะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

มนุษย์ได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เองแต่ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการนำเอาสารสังเคราะห์สารเคมีต่าง ๆมากมายเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ บางครั้งอาจเกิดผลกระทบ โดยตรงหรืออาจเกิดผลกระทบทางอ้อม แต่มีเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว การผลิตถ่านจากไม้ไผ่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์เองได้อย่างมากมายหลายอย่าง เช่นดูดความชื้น ดับกลิ่น เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถดูซับความชื้น กลิ่นอับ
2.สามารถนำมาเป็นวัสดุกรองน้ำเพิ่มแร่ธาตุ
1. พัฒนาคุณภาพถ่านไม้ไผ่
2. การนำถ่านไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์