เตาประกอบอาหารประหยัด พลังงาน 2 อิน 1

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากปัจจุบัน จะเห็นเตาที่ใช้พลังงานความร้อนจากถ่านไม้หรือกิ่งไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะเป็นการส่งผ่านเปลวไฟไปกระทบกับวัตถุให้เกิดความร้อน และส่วนมากท้องตลาดจะเห็นเตาที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะทั่วไปที่ไม่ค่อยปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนโครงสร้างส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถพับเก็บได้และมีขนาดใหญ่ ยากแก่การขนย้ายหรือการไปใช้ในสถานที่ต่างๆ จากลักษณะเตาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นประดิษฐ์ เตาประกอบอาหารประหยัด พลังงาน 2 อิน 1 ที่ถูกออกแบบใหม่โดยใช้พลังงาน 2 รูปแบบ ให้เหมาะสมกับทุกกิจกรรมทุกสถานที่ ในเตาเพียงเตาเดียว ที่สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ ทั้ง ปิ้ง ย่าง แขวน อบ ต้ม นึ่ง เป็นต้น พร้อมยังสามารถพับเก็บได้เป็นชั้นๆเรียงซ้อนกันพร้อมกระเป๋าพกพา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาประกอบอาหารประหยัดพลังงาน 2 อิน1 สามารถทำงานได้จริงหลายรูปแบบทั้ง ปิ้ง ย่าง แขวน อบ ต้ม และสามารถพับเก็บได้พร้อมถาดรองน้ำมันส่วนระยะเวลาของเชื้อเพลิงสามารถมีความร้อนได้ถึง 180นาทีขึ้นไป โดยในช่วง 50-160 นาที จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 550 องศา และสามารถถนอมอาหารในการทำเนื้อแดดเดียว ได้เพียง 2 วันและมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเวลา 14.00น. อยู่ที่ 64.5 องศา
1. เพื่อได้เตาประกอบอาหารประหยัด พลังงาน 2 อิน 1
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาประกอบอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จารึก ไชยวงค์อุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย นพนัยน์ หมื่นสมบัติอุตสาหกรรม
4นาย เอกชัย เทพสุริยะอุตสาหกรรม
5นาย ธนัญชัย ชุ่มกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐพงษ์ เหลืองแสงปวส.
2นาย อนุรักษ์ แซ่วื่อปวส.