ชุดเบาะลดการเกิดแผลกดทับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณํฐนันท์ ลาดใหลปวช.
2นางสาว วรรณภา บำเพ็ญสุขปวช.
3นางสาว ปณิตา เรืองศิริปวช.
4นางสาว ชุติภา ติคำปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาชุดเบาะลดการเกิดแผลกดทับ 2.เพื่อทดลองใช้ชุดเบาะลดการเกิดแผลกดทับ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดเบาะลดการเกิดแผลกดทับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีแผลกดทับในพื้นที่ บ้านตาล อำเภอ ทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้มาโดยสำรวจถึงความต้องการหรือสำรวจถึงปัญหาที่เกิดจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเบาะลดการเกิดแผลกดทับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นที่นอนเพื่อลดการเกิดแผลกดทับผลิตจากถุงน้ำยาล้างไต
ใช้รองนั่งหรือนอนเพื่อช่วยลดแผลกดทับหรืออาการเจ็บได้