เครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระพล กองบุญอุตสาหกรรม
2นาย ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้วอุตสาหกรรม
3นางสาว ธฌพร จางเต็มอุตสาหกรรม
4นางสาว เสาวรัตน์ ใชสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ สุขมาลาปวช.
2นาย กฤษดา ชัยมณีปวส.
3นาย หม่อง ลุงจายปวส.
4นาย รณกร ศรีบุณเรืองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากโรงพยาบาลฝางเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอที่สำคัญ มีคนไข้จำนวนมาก เช่น คนไข้ที่เจ็บป่วยทั่วไป คนไข้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะคนไข้ที่มีการเข้าเฝือกการผ่าตัดข้อเท้าและกระดูกขา ซึ่งต้องทำกายภาพบำบัด ด้วยเหตุนี้กลุ่มของผู้จัดทำที่ศึกษาอยู่สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จึงได้คิดสร้างเครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้าขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า จะช่วยในการเตือนการลงน้ำหนักของผู้ป่วย ที่มีอาการป่วยทางด้านข้อเท้ากระดูกเท้า และกระดูกขา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า เป็นเครื่องที่ลดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนสำหรับผู้ที่ทำกายภาพบำบัด ช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยทราบขณะที่ทำการลงน้ำหนักเกินค่าที่ตั้งไว้ ตามที่นักกายภาพเป็นผู้ควบคุม โดยเครื่องสามารถปรับระดับน้ำหนักได้ 5 ระดับ ซึ่งได้ออกแบบไว้ตตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
1. ช่วยลดอาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนได้จริง
2. ทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการลงน้ำหนักเท้าได้อย่างเหมาะสม
3. เป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับในโรงพยาบาล