เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ฟักทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา ปู่จาดอุตสาหกรรม
2นาย ภัทราวุธ พิชาชาญชัยอุตสาหกรรม
3นาย ปวันรัตน์ ไชยคำวังอุตสาหกรรม
4นางสาว รุ่งทิวา แก้ววรรณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว สุชาดา ถึกสถิตย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิศราวุฒิ ธิมันปวส.
2นาย รวินทร์ ยางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ฟักทองมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหลักการ การทำงานเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ฟักทองนี้ผู้ศึกษาได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคัดแยกเนื้อออกจากเมล็ดพันธุ์ฟักทองของกลุ่มเกษตรกรที่มีสาเหตุมาจากความต้องการคัดแยกจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ของฟักทองเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ฟักทองให้ มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่มีราคาสูง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ชุมชน บ้านสาง ตำบลสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชได้
3. เพื่อลดต้นทุนการทำงาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ชุมชน บ้านสาง ตำบลสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชได้
3. เพื่อลดต้นทุนการทำงาน
เพิ่มศักยภาพและโทคโนโลยีที่เป็นภูปัญญาไทยหรือพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในครอบครัว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในการทำงานเป็นอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริมได้ และนำเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดใน