เกี๊ยวซ่าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อารีรัตน์ ไชยกิติคหกรรม
2นาง สุรีย์ ทองกรคหกรรม
3นาง สาคร วรรณสุขคหกรรม
4นางสาว ปนัดดา พึ่งศิลป์คหกรรม
5นางสาว นัดดา รพีพิพัฒน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอย มาเยอะปวช.
2นางสาว เนตรนภา ปันเขื่อนขัติปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการยอมรับของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลของการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเกี๊ยวซ่าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชู โดยทำการทดสอบกับผู้บริโภคจำนวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ปวส. ให้ความเห็นตรงกันว่าในการเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระดับ 30 กรัม เป็นที่ยอมรับมากกว่าในระดับ 10 กรัมและ 20 กรัม เพราะการเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระดับ 10 กรัม และ 20 กรัม นั้น มีลักษณะสีไม่สวยเท่าระดับ 30 กรัม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เกี๊ยวซ๋าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชูมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชู และนำมาศึกษาปริมาณการเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 3 ระดับ ในระดับ 10 กรัม, 20 กรัม และ 30 กรัม จากการศึกษา พบว่าการเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 30 กรัม ผู้ชิมให้การยอมรับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.56, 4.58, 4.44, 4.38 และ 4.64 อยู่ในระดับชอบมากที่สุด ตามลำดับ ด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และในความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชูเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ได้ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ไส้หมูหอมชู