อุปกรณ์รีบูทคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ แจ้งเตือนผ่าน Application Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง วิไลพร มหาวรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐกิตต์ พาหมวดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ดนัย เกี๋ยงแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พิราพร สุขวนิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันทกานต์ สุรายปวช.
2นางสาว ทิพย์ธัญญา พวงมาลัยปวช.
3นางสาว จารุวรรณ เหลาประเสริฐปวช.
4นาย ยอด แซ่อ้ายปวช.
5นาย นพวัลย์ อินปัญญาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “อุปกรณ์รีบูทคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ แจ้งเตือนผ่าน “Application Line” ทางคณะผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ภายในครัวเรือน ชุมชน องค์กร/หน่วยงาน และสาธารณะชนต่างๆ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสะดวก ในการใช้งาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สามารถทำงานได้ตามขอบเขตของโครงงานนี้ โดยเพื่อหาค่าเฉลี่ย จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ( = 4.69) และ (S.D = 0.31) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์รีบูทคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ แจ้งเตือนผ่าน Application Line ทำงานได้จริง จำนวน 1 เครื่อง
2. อุปกรณ์รีบูทเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ สามารถแจ้งสถานะในการทำงานผ่าน Application Line ได้
3. ช่วยทำให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงสถานะในการงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว
4. อุปกรณ์รีบูทเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ สามารถให้คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานใหม่ได้
1.ช่วยทำให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงสถานะในการงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว
2. อุปกรณ์รีบูทเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ สามารถให้คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานใหม่ได้