อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อนในครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ
3นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
4นาง แสงเดือน มีครูสามัญ
5นาย นิวัฒน์ หล่อวนาวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กนก กองคำปวส.
2นาย นิติ เหมยแก้วปวส.
3นาย เอกชัย ไทยยันโตปวส.
4นางสาว ลักษณ์กมล คำปรุ่งปวส.
5นาย เกริกพล เปียงใจปวส.
6นาย ธีรยุทธ สุยะปวส.
7นาย ธีรพงศ์ วิชัยปวส.
8นาย ภูริวัฌ เสมอเชื้อปวส.
9นาย ฐิติพล ไชยศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อนในครัวเรือน ออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ลดอุณหภูมิน้ำร้อน หรือใช้ลดอุณหภูมิอาหารประเภทของเหลวที่ต้มร้อนให้มีอุณหภูมิลดลงได้โดยรวดเร็ว สามารถลดอุณหภูมิน้ำร้อน 97 องศาเซลเซียส ให้มีอุณหภูมิต่ำลงเหลือ 26.2 องศาเซลเซียส ได้ภายในเวลา 60 วินาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ใช้ลดอุณหภูมิน้ำร้อน หรือใช้ลดอุณหภูมิอาหารประเภทของเหลวที่ต้มร้อนให้มีอุณหภูมิลดลงได้โดยรวดเร็ว
โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำเย็นกับวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน หรือใช้งานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งขาดแคลนน้ำสะอาดในการบริโภค
ใช้เป็นอุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อนในครัวเรือน
ใช้เป็นอุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำกาแฟเพื่อการประกอบอาชีพขายน้ำกาแฟ
ใช้เป็นอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอาหารร้อนที่เป็นของเหลวให้มีอุณหภูมิต่ำลง