ยางชะลอความเร็วอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
4นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพดล สีม่วงปวช.
2นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวช.
3นาย ณัฐพล มูลรัตน์ปวช.
4นาย ณัฐพล ว่องวิการปวช.
5นาย พงศ์พิพัทธ์ ต้องใจเพื่อนปวช.
6นาย มนต์เทพ หอมเทียนปวช.
7นาย วรโชติ สามลปวช.
8นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวช.
9นาย ณัฐวุฒิ เทียมทันปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ยางชะลอความเร็วอัจฉริยะสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเตือนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนใน เขตชุมชนหรือเขตจำกัดความเร็วให้ลดความเร็ว ของยานพาหนะลง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งทัศนวิสัยในการมอง เห็นไม่ดีโดยจะติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบไว้กับตัวยางชะลอความเร็วโดยมีเซนเซอร์ตรวจจับระยะวัตถุเพื่่อตรวจจับ ยานพาหนะทำให้ไฟกระพริบทำงานทำให้มองเห็น ทำให้ต้องชะลอความเร็วลง ใช้แหล่งพลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ ผลจากการนำไปใช้งานในชุมชนและภายในวิทยาลัยฯ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นยางชะลอความเร็วที่ติดตั้งหมุดถนนไฟกระพริบโดยมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบไมโครเวฟ ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับยานพาหนะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ควบคุมการทำงานใช้พลังงานจาก แบตเตอร์รี่ขนาด12Vที่ต่อจากแผงเซลแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณเตือนยานพาหนะชะลอความเร็ว
ประโยชน์ช่วยลดความเร็วและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ ในเขตควบคุมความเร็วและเขตชุมชน