อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันไดกับเสาไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
2นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
4นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ
5นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล มูลรัตน์ปวช.
2นาย พงศ์พิพัทธ์ ต้องใจเพื่อนปวช.
3นาย นพดล สีม่วงปวช.
4นาย ณัฐพล ว่องวิการปวช.
5นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวช.
6นาย วรโชติ สามลปวช.
7นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวช.
8นาย มนต์เทพ หอมเทียนปวช.
9นาย ณัฐวุฒิ เทียมทันปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้บันไดในการปีนขึ้นเสาไฟฟ้าจะต้องมีการใช้แรงงานในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อช่วยจับบันได 1 คนและปีนขึ้นอีก 1 คน จึงทำให้เกิดการล่าช้าและแรงงานอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้จำทำจึงได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยยึดจับบันได ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และช่วยสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง จะมีการใช้ปริมาณคนที่น้อยกว่าการใช้คนช่วยจับ และยังมีความปลอดภัยและความสะดวกมากกว่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยแขนจับที่สามารถยึดจับได้ด้วยมอเตอร์ สามารถใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์มือถึอ และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12V ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยจับยึดบันไดกับเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุดจากเสาไฟฟ้าขณะใช้งาน และอุปกรณ์ช่วยจับยึดบันไดสามารถใช้งานได้ดีกว่ากว่าบันไดทั่วไปในด้านความปลอดภัย ลักษณะเด่นคือสามารถใช้ได้กับบันไดทั่วไปได้หลายขนาด
ผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันไดมีความปลอดภัยและมีความสะดวกสามารถปฏิบัติงานคนเดียวได้