เครื่องทำความสะอาดพื้นกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชลพรรษ บทมาตรอุตสาหกรรม
2นางสาว สุกัญญา ขุนประเสริฐอุตสาหกรรม
3นางสาว ปพิชญา สมศักดิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กษิกานต์ สุทธิวงศ์ปวช.
2นาย กิตติพงษ์ ปราณีตพลกรังปวช.
3นางสาว ณัชชา วงษ์สมบัติปวช.
4นางสาว นิโลบล ค้ำชูปวช.
5นางสาว ปิยมาศ ถนอมเมืองปวช.
6นาย นวโชค เเสวงสายปวช.
7นางสาว วรันธร มุ่งสวัสดิ์ปวช.
8นาย ชินชิตะ อ่อนศรีประไพปวช.
9นาย ปรัชญ์พล กาญจนสีมาปวช.
10นาย ทวีโชค สายทองปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ผู้จัดทำได้รับแนวความคิดจากการทำงานบ้านในชีวิตประจำวัน นั่นคือการถูพื้น บ่อยครั้งที่เราต้องเสียเวลาในการถูพื้น รวมถึงในห้างสรรพสินค้า บริษัทใหญ่ๆ จะมีการจ้างแม่บ้านเป็นจำนวนมาก เราจึงคิดค้น เครื่องถูพื้นอัจฉริยะ ที่สามารถทำงานได้ทั้งในระบบแมนวล ซึ่งแม้ไม่มีแบตเตอรี่ หรือระบบวงจรไฟฟ้าเสีย และระบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องถูพื้นอัจฉริยะสามารถทำงานได้ในพื้นที่ราบ ภายในอาคารต่างๆ โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที อีกทั้งเมื่อระบบวงจรไฟฟ้าภายในตัวเครื่องเสีย สามารถถอดเครื่องออกมาใช้ได้ในระบบควบคุมด้วยตัวเอง
เครื่องถูพื้นอัจฉริยะ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่อาจเป็นที่ต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันประเทศของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อข้างมากจึงทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เครื่องถูพื้นของเราจึงนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเครืองถูพื้นทั่วไป แต่พัฒนาให้มีวามสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และประหยัดแรงงานคน ซึ่งเครื่องถูพื้นอัจฉริยะสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบอัตโนมัติและระบที่ใช้คนในการปฏิบัติงาน