พัดลมไอเย็นปรับความเย็นอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชลพรรษ บทมาตรสามัญ
2นางสาว ประไพ แก้วพิทักษ์สามัญ
3นาย พงศกรณ์ มิตสีดาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติวุฒ นนทะดีปวช.
2นาย กิตติพงษ์ พิมโยธาปวช.
3นาย พีรวัฒน์ แซ่เฮ็งปวช.
4นาย อิศรานนท์ ทำเลนาปวช.
5นาย ศุภพิชญ์ เผินกระโทกปวช.
6นาย วรกร บุญเกื้อปวช.
7นางสาว กฤตณิชาภรณ์ วงศ์กฤษปวช.
8นาย ไวทย์โฆสน พันธุ์พิณปวช.
9นาย ธัญธรณ์ เนียมหมื่นไวย์ปวช.
10นาย จรินทร เนตรสว่างปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการสร้างพัดลมไอเย็นปรับความเย็นอัตโนมัติเพื่อลดปัญหาการควบคุมการเปิดปิดพัดลมไอเย็นในระยะไกล เพื่อลดเวลาในการเปิด / ปิดและเป็นการช่วยเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักพบกับความ ยุ่งยากในการใช้และพัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากและประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์เป็นปัจจัยที่จำเป็นในคนยุคปัจจุบันทางคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบการทำงานของ พัดลมไอเย็นปรับความเย็นอัตโนมัติโดยควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น และมีเซนเซอร์ควบคุมระยะเวลาในการเปิดปิดพัดลมไอเย็นเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมการเปิดปิดพัดลมไอเย็นในระยะไกล ควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น และมีเซนเซอร์ควบคุมระยะเวลาในการเปิดปิดพัดลมไอเย็นเพื่อช่วยในการ
1. ได้พัดลมไอเย็นปรับความเย็นอัตโนมัติ
2. มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น
3. สามรถควบคุมการเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชั่นได้