ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องงอกไส้สับปะรดธัญพืช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารขนมเปี๊ยะแป้งข้าวกล้องงอกไส้สับปะรดธัญพืช 2) เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของขนมเปี๊ยะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปกครองและประชากรในชุมชน ซึ่งได้มาโดวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ขนมเปี๊ยะมีความหลากหลายทางคุณค่าทางโภชนาการ
2.สารอาหารต่างๆในแป้งข้าวกล้องงอก สับปะรด และธัญพืช จะช่วยในการบำรุงร่างกาย
1.นำมาใช้ประโยชน์ด้านพาณิชยากรรมและด้านการศึกษาได้จริง
2.ช่วยประหยัดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ลำดวน พลอยศรีไพรคหกรรม
2นางสาว ขนิษฐา อุทัศน์คหกรรม
3นาย นรินทร์ จันทร์สูงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลธิดา จันทร์แดงปวช.
2นางสาว รัชดาพร ทิพย์แก้วปวช.
3นางสาว พรพิมล วงษ์วันปวช.
4นางสาว นารายณ์พรรณ วิเศษสิงห์ปวช.