หม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อออกแบบและสร้างหม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะ เพื่อหาประสิทธิภาพหม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะ ประชากรคือ เจ้าของร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นำเครื่องไปทดลองใช้กับเจ้าของร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 3 คน พบว่าผลการทดสอบหม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะ โดยการทดสอบการทำงาน ตั้งเวลาในการนึ่ง 10 ครั้ง ในเวลาแต่ละชั่วโมง แล้วสังเกตการณ์ทำงาน พบว่าเครื่องสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาที่ตั้งไว้ และทำงานได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 100 คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมการทำงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.77 การแปลผล มากที่สุด รองลงมาความปลอดภัยในด้านการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.45 แปลผล มากที่สุด ภาพรวมของความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ ค่าเฉลี่ย 4.28 แปลผล มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะที่อาศัยหลักการทำงานของนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวเข้ามาควบคุมการทำงาน เราเพียงใส่ข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวลงในหม้อ แล้วกดปุ่มเริ่มต้นหรือตั้งเวลาการโปรแกรม เครื่องจะทำทุกขั้นตอนให้เราแบบอัตโนมัติ จนได้ขั้นตอนที่ข้าวสุกเป็นข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมรับประทาน
1.ได้ศึกษาทดลองสร้างหม้อนึ่งข้าวเหนียวอัจฉริยะ
2. ได้นำความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สร้างชิ้นงานด้านระบบสมองกลฝังตัว
3. ได้พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรชัย ปิงเมืองอุตสาหกรรม
2นาย จารึก ไชยวงค์อุตสาหกรรม
3นาย ปรีดา ศรีทุมมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวิน เสโล๊ะปวช.
2นาย ไตรรัตน์ นุ่นวงษาปวช.