แหนมเห็ดรวมมิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพรรษา ชาวหนองเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นางสาว เนตรนภา มาสุขะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ฐาปณี ชูสนิทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาง ปาหนัน กองคำสามัญ
5นางสาว กัญญาณี สำนักวิชาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดาธิณี คงดีปวช.
2นางสาว กรรณิการ์ พวงบุญชูปวช.
3นางสาว เกสรา สาทิพะจันทร์ปวช.
4นางสาว อาทิตยา ถิรพัฒน์ปวช.
5นางสาว อารยา ปฏิสังข์ปวช.
6นางสาว เลอลักษณ์ พุฒเคณปวช.
7นางสาว ปนัดดา เรืองศรีปวช.
8นางสาว ณัฐธิดา ดิษเพ็งปวช.
9นางสาว ปานไพลิน สินสมบูรณ์ปวช.
10นางสาว ปวินา ชนะสงครามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

แหนมเห็ดรวมมิตร สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับความนิยมได้อย่างน่าอัศจรรย์จนอาจกล่าวได้ว่า แหนมเห็ดรวมมิตรเป็นอาหารว่างของคนทั่วไป การได้ทานของว่างถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง การรับประทานแหนมเห็ดรวมมิตรสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค โดยนำเห็ดซึ่งเป็นผักที่มีสรรพคุณมากมายอย่างเช่น ช่วยในการไหลเวียนของเลือด สามารถบรรเทาและป้องกันโรคต่างๆ ได้ หากกินเป็นประจำจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้การติดเชื้อต่างๆ ลดลง รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน นอกจากนี้ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดี จาการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งผลประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ด้านความสวยงามค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ด้านการผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ด้านความแปลกใหม่ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในเกณฑ์มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำแหนมเห็ดรวมมิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดให้เป็นผักเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่ควรรักษาไว้ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำมากและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยลดต้นทุนการผลิตเป็นการดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
1.ได้สูตรการทำแหนมเห็ดรวมมิตร
2.ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแหนมเห็ดรวมมิตร
3.ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดชนิดต่าง ๆ