ระบบควบคุมและเลือกอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบไร้สายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในบ้านซึ่งสามารถควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันที่แสนเร่งรีบให้ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ลดการใช้พลังงาน และลดความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันในบ้านได้อย่างง่ายและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
- ส่งรูปภาพแจ้งเตือนมาทาง Line เมื่อมีคนกดกริ่ง
- แจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหวทาง Line
- แจ้งเตือนไฟไหม้ทาง Line
- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
เพื่อสร้างความสะดวกสะบาย และเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนิเลก สมศิริอุตสาหกรรม
2นาย นฤตย์ กั้วสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ แซมสีม่วงอุตสาหกรรม
4นาง ละอองทิพย์ สร้อยสายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวิชญ์ ครุฑาปวช.
2นาย ธีรวัฒน์ มาลาปวช.
3นาย พิทักษ์ ภาพสิงห์ปวช.
4นาย ศรัณยู ดวงพิลาปวช.