ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากสับปะรดหยอดยางพารา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาวดี บุญนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ลัดดาวัลย์ กั้ววิจงสามัญ
3นางสาว อาลิษา เมืองพระฝางสามัญ
4นาย ยมนา คีรีรัตน์สกุลอุตสาหกรรม
5นางสาว ไพเราะ พุทธสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นรากร ทุมชะปวช.
2นางสาว โสริยา หลงจำปาปวช.
3นางสาว กัญญารัตน์ สุขขัดปวส.
4นางสาว ปรารถนา บุญศรีพร้าปวส.
5นางสาว กัลยา สิงห์มาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การทำน้ำหมักสับปะรดหยอดยางพารามีจุดประสงค์เพื่อทำให้น้ำยางพาราดิบแข็งตัว โดยการใช้น้ำหมักสับปะรดแทนกรดฟอร์มิก โดยนำเศษเปลือกและผลสับปะรดที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์และเพื่อลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ซึ่งพบว่าการใช้น้ำหมักสับปะรดหยอดลงในยางพาราดิบแล้วเปรียบเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิก หยอดลงในยางพาราดิบ ผลปรากฏว่าใช้ในปริมาณเท่ากัน สามารถทำให้เกิดการแข็งตัวและใช้แทนกรดฟอร์มิกได้จริง และไม่ระคายเคืองต่อผิว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสามารถทำผลิตภัณฑ์เองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากสับปะรดหยอดยางพาราเพื่อใช้แทนกรดฟอร์มิกที่เกษตรกรสวนยางพาราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งน้ำหมักจากสับปะรดหยอดยางพารานั้น สามารถทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวได้เหมือนกรดฟอร์มิก ซึ่งเปลือกสับประรดเป็นวัตถุดิบที่มีมาก หาได้ง่ายในอำเภอนครไทย ต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นำมาใช้ได้จริงกับเกษตรกรสวนยางพารา
1. ทราบวิธีการทำน้ำหมักจากสับปะรดหยอดยางพาราเพื่อให้น้ำยางพาราแข็งตัว
2. ใช้วัสถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
3. หลีกเลี่ยงการใช้กรดฟอร์มิกที่ทำให้เป็นสารอันตรายส่งผลต่อต้นยางพาราและผู้ใช้