ชุดตุ๊กตาชนเผ่าม้ง

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นมาวิถีชีวิต ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในบ้านเกิด หมู่บ้านชนเผ่าม้งมีวิถีชีวิตที่ดีงาม เอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณีและความเชื่อโดยเฉพาะผ้าปักของชนเผ่าม้งที่มีการปักด้วยความประณีตบรรจง ร้อยเรียงเส้นใยให้สอดผสานกันอย่างลงตัว และสวยงามมีลักษณะเฉพาะโดยจัดทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยผ้าปักม้ง ผ้าไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายต่าง ๆ คณะผู้จัดทำโครงการชุดตุ๊กตาชนเผ่าม้งมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นการปักผ้าของชนเผ่าม้งแบบดั้งเดิม มาพัฒนาและสร้างสรรค์ ดัดแปลงสู่เศรษฐกิจเป็นชุดเสื้อผ้าสำหรับตุ๊กตาให้มีความหลากหลาย สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเด่น : ชุดตุ๊กตาชนเผ่าม้งมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากการปักผ้าด้วยมือที่มีลวดลายต่างๆ
คุณสมบัติผลงาน : สามารถมอบตุ๊กตาชนเผ่าเป็นของที่ระลึกแทนใจ และความชอบส่วนบุคคล
ประโยชน์
1. สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาการปักผ้าและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
2. พัฒนาและออกแแบบชุดม้งให้มีความหลากหลาย
3. สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าลายปักและสร้างรายได้ในครัวเรือนให้เกิดกับชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นันทิยา เผ่าอ้ายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อัจฉราพินท์ อินทะลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย บัญชา สิทธิตันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มยุรี แซ่โซ้งปวส.
2นางสาว ธิดา แซ่ย่างปวส.
3นางสาว จิราพัช ยอดวงศ์ปวส.
4นางสาว พฤศจิกา เทพาปวส.