ชุดควบคุมการเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา เหนือคูเมืองอุตสาหกรรม
2นาย กันต์ วรรณาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย อินวกุลปวช.
2นาย สุทธิราช สอาดเอี่ยมปวช.
3นาย สหัสวรรษ เพชรนางรองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน สามารถที่จะการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดปกติของเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ เช่น ความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และควันไฟ พร้อมเตือนสำหรับการดับ ในกรณีที่มีการเกิดไฟไหม้โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตดูผ่านเว็บไซต์ https://thingspeak.com เพื่อดูค่าที่ได้เซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ สำหรับครัวเรือนในชุมชน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของของเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของ ชุดควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน พบว่าเมื่อทดสอบสภาวะสภาพที่อยู่อาศัยมีส่วนที่อาจทำให้การทำงานของชุดควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน ก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ ระดับความชื้นที่มากกว่า 50% ระดับอุณหภูมิที่มากกว่า 35 องศา ระดับความเร็วลมในอากาศมากกว่า 10 m/s และระดับน้ำในพื้นที่ที่สงมากกว่า 0.7 เมตรจากการทดสอบซึ่งมีผลปรากฏว่าเมื่อดูค่าที่ได้เซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ สำหรับครัวเรือนในชุมชน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ
1 ได้ชุดควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน
2 นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีได้ศึกษาและร่วมสร้างชุดควบคุมเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน