เครื่องหั่นตะไคร้

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า สามารถประดิษฐ์เครื่องหั่นตะไคร้ สมรรถนะ สิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นตะไคร้ โดยรวมมีสมรรถนะเท่ากับ 97.47% เมื่อพิจารณารายการสูงสุดได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านความคุ้มค่าของสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นตะไคร้ 99% เมื่อพิจารณาด้านรองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการใช้งานสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นตะไคร้ 98.20% เมื่อพิจารณาด้านต่ำสุดได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นตะไคร้ 95.20%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : สามารถหั่นตะไคร้ได้ปริมาณมากๆ ใช้เวลาน้อย เหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับตะไคร้
ประโยชน์ : เพื่ออำนวยความสะดวกในการหั่นตะไคร้ปริมาณมากๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สนิท โสมาอุตสาหกรรม
2นาย วชิระพันธ์ คันธมาศน์อุตสาหกรรม
3นาย ศิวดล เชิมชัยภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุุชิต สายสิงห์ปวช.
2นาย วันชนะ ศรีสุธรรมปวช.
3นาย ธีรภัทร์ บรรลือปวส.